Contoh Mandok Hata Pasahat Ulos Hela di Pesta Adat Pernikahan Batak


Ulos hela ini diberikan oleh orang tua kepada boru (anak perempuan) dan hela (menantu laki-laki) di pesta adat pernikahan suku batak. Di momen ini, orang tua biasanya akan memberikan pesan kepada boru dan helanya berupa doa dan pengharapan agar senantiasa menjadi keluarga yang harmonis dan beranak cucu.

Berikut adalah contoh mandok hata pasahat ulos hela lengkap dengan umpasa:

#Contoh 1
Parjolo tama do hita mandok mauliate tu Amatta parasi rohai, ala dilehon do tu hita hahipason sahat tu sadarion. Dina naung tarpasu pasu hamu sian Tuhani marhite naposona dibagas joro ni Tuhani.

Diari nauli dibulan na denggan on hupasahat hami ma ulos na ganjang sitorop rambu on.

Ulos na ganjang ma on dihamu na suminahataon rap ganjang umurmuna jala rap hamu saur ma tua.

Ulos parhorasan ma on naumpinta tubu ni anak dhot boru dihamu.

Ulos sibahen na las ma on ditikki ngali ni ari, sibahen na borgo ditikki las ni ari.

Ulos simbol ni holong niroha nami do on dihamu, huhut sitindangi najonok do hami toktong tu hamu marhite hite tangiang nami. Sai tibu ma hamu marurat bagas tu toru, marbulung timbo tu ginjang. Mardakka tu siamun maranting tu hambirang. 

Asa dakka ni hariara tanggo pinangaitngaithon.
Sai tubu ma anak dhot boru sitokka panaitnaithon.

Tangki ma ulang, galinggang jala garege
Sai tubu ma dihamu akka anak partahi jala ulubalang dhot boru parmas jala pareme.

Eme sitamba tua parlinggoman ni siborok
Amatta Debata do silehon tua sai horasma hamu diparorot.
Sahat ni solu sahat tu Tigaras toho dirondang ni bulan. Hupasahat hami ulos na ganjang sitorop rambu on, sahat ma hamu leleng mangolu, sahat tu panggabean tu parhorasan jala sai totop diramoti Tuhan.

#Contoh 2
Mauliate ma dihita, tarlumobi mauliate ma nang di Tuhatta.

Dihamu hela nami dohot borukku, nunga tung takkas hita nakkin sian gareja, ima di naung majjalo pasu-pasu parsaripeon ima di naung diappehon marhite naposona, tangiang nami Tulangmu dohot Nattulangmu jala saluhut ma hami na rap udur di tikkion, sai anggiat ma rumahtanggamu na gabe rumah tangga sitiruon jala rumahtangga na tarpasu-pasu, jala sai anggiat ma dipasauthon namartua Debata disaluhut akka akka elekhelek pangidoatta.

Sai dapotma ma songon hatani uppama: Marrokkap ma hamu songon Bagot jala Marsibarna songon Abbalang.

Ditikkion tarpatupanami do songon Ulos tu Helakku dht borukku, molo tung songon dia pe rupani uloson, lasmarohamu,

Hau anak ma palu-palu ni taganing
Asirohani Tuhan sai hatopma hamu mangabing-abing
Eme sisio Raja
Niojjat tu hiong-hiong
Hupasahat hami ulos hela on,
Sai majjakon ma badanmu
Jala majjakkon ma partoddionmu

Sahat-sahat ni solu
Sahat ma tu Bottean
Hupasahat hami uloson
Sai digomgom toddimu ma
Parhorasan dohot Panggabean

Comments