Dari Pemaparan di Atas, Tuliskanlah Kajian Kalian untuk Memperjelas Nilai-Nilai Iman Kristiani!


Dari pemaparan di atas, tuliskanlah kajian kalian untuk memperjelas nilai-nilai iman kristiani!

Pertanyaan diatas adalah soal Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI, Bab 7 Kucinta Keluarga Tuhan, halaman 78.

Jawaban:

Kajian Nilai-Nilai Iman Kristen

Berdasarkan pemaparan materi diatas (Bab 7 Kucinta Keluarga Tuhan), nilai-nilai iman Kristen dapat dimaknai sebagai sikap hidup yang menunjukkan kebenaran, kesalehan, dan kesetiaan.

Kebenaran

Kebenaran merupakan sikap hidup yang didasarkan pada firman Tuhan. Sikap ini ditunjukkan dalam kejujuran dan integritas, yaitu keselarasan antara perkataan dan tindakan. Orang yang hidup dalam kebenaran akan selalu berkata jujur dan bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya.

Keselamatan

Keselamatan merupakan sikap hidup yang didasarkan pada kasih Allah. Sikap ini ditunjukkan dalam tata krama kehidupan, yaitu sikap hidup yang menghormati sesama manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Orang yang hidup dalam keselamatan akan selalu bersikap santun dan sopan kepada orang lain, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kesetiaan

Kesetiaan merupakan sikap hidup yang didasarkan pada panggilan Allah. Sikap ini ditunjukkan dalam hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kesetiaan akan selalu menaati firman Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya.

Perwujudan Nilai-Nilai Iman Kristen dalam Keluarga

Keluarga Kristen berkewajiban untuk mewujudkan nilai-nilai iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut:
  • Orang tua mengajarkan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anaknya. Orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai iman Kristen melalui teladan hidup, perkataan, dan perbuatan.
  • Anggota keluarga saling mengasihi dan menghormati. Kasih dan hormat merupakan nilai-nilai kristiani yang penting untuk diwujudkan dalam keluarga.
  • Anggota keluarga saling menopang dan menguatkan. Keluarga Kristen harus menjadi tempat di mana anggota keluarga dapat saling menguatkan dan menopang dalam menghadapi tantangan hidup.

Penutup

Nilai-nilai iman Kristen merupakan pedoman hidup bagi umat Kristen. Nilai-nilai ini penting untuk diwujudkan dalam keluarga Kristen agar keluarga Kristen dapat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Comments