Soal dan Jawaban materi Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud - PAI & Budi Pekerti Kelas 11 SMA/SMK


Berikut soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA/SMK materi BAB 7: Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud, halaman 229, 230, 231 dan 232 lengkap dengan kunci jawaban.

I. Soal Pilihan Ganda:

1. Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Al-Bukhari, bahwa maksudnya kekayaan itu adalah….
A. kekayaan harta
B. kekayaan hati
C. kekayaan pikiran
D. kekayaan materi
E. kekayaan intelektual

2. Perhatikan Q.S. Al-Ahzab/33: 35 di bawah ini!

Dari ayat di atas, merupakan dalil naqli tentang salah satu cabang iman yaitu….
A. menjaga kehormatan
B. ikhlas
C. malu
D. zuhud
E. taqarrub

3. Di bawah ini yang merupakan pemahaman yang benar tentang sifat zuhud adalah...
A. tidak boleh memiliki harta karena akan melalaikan kepada Allah
B. mencari harta dengan optimal untuk keluarga mumpung masih hidup
C. mengesampingkan kewajiban kerja dengan selalu beribadah
D. mencari nakah sepanjang waktu dalam hidup karena waktu adalah uang
E. menjadikan harta dunia untuk mengantarkan kebahagiaan di akhirat

4. Meninggalkan kenikmatan duniawi untuk mendapatkan kenikmatan akhirat merupakan salah satu ciri orang yang memiliki sifat zuhud. Namun tidak hanya itu, orang yang memiliki sifat zuhud memiliki ciri lain yaitu...
A. senang mencela dan susah untuk memuji orang lain
B. membenci orang yang memberikan celaan kepadanya
C. marah-marah ketika mendapat pujian orang lain
D. sangat senang akan pujian yang datang dari orang lain
E. bersikap sederhana baik saat dipuji maupun saat dicela

5. Di bawah ini merupakan tingkatan ikhlas dengan urut adalah….
A. awam, khas, dan khawasul khas
B. awam, khawasul khawas, dan khawas
C. awam, khawas, dan khawasul khawas
D. awam, khas, dan khawasul khawas
E. awam, khawas, dan khawasul khas

6. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri orang ikhlas adalah….
A. malas beribadah jika sendirian dan rajin dihadapan banyak orang
B. senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal
C. bergairah beribadah ketika dipuji dan tidak bersemangat jika dicela
D. melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.
E. membedakan antara amal yang rewardnya besar dan kecil

7. Di bawah ini merupakan manfaat ikhlas adalah….
A. menambah kekayaan di dunia
B. terhindar dari tipu daya setan
C. menjadi orang yang terkenal
D. mendapatkan pujian dari teman
E. dicari banyak orang untuk dibantu

8. Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Al-Tirmidzi bahwa yang termasuk malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah….
A. menjaga seluruh jiwanya dengan mengikutsertakan program asuransi
B. menjaga harta benda yang dimilikinya dengan menabung di Bank Syari’ah
C. menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam
D. menjaga seluruh keluarga dengan memasang CCTV di dalam dan di luar rumah
E. menjaga lingkungan sekitar dengan melakukan jaga malam secara bergantian

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
1) menghindari dari perbuatan maksiat
2) menghantarkan hambanya melakukan kebaikan
3) mengurangi rezeki
4) lebih dekat dengan Allah Swt.
5) tidak mendapatkan pekerjaan

Dari pernyataan di atas, yang termasuk manfaat sikap malu sebagai cabang Iman adalah….
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 2), 3), dan 4)
D. 2), 4), dan 1)
E. 3), 5), dan 1)

10. Malu merupakan tanda baik atau tidaknya iman seseorang. Malu berbeda dengan tidak percaya diri. Oleh karenanya, malu ini harus ditempatkanpada posisi yang tepat. Salah satu penerapan sifat malu yang tepat di bawah ini adalah….
A. malu tidak mengerjakan tugas
B. malu menghadiri pengajian umum
C. malu diejek teman apabila berjilbab
D. malu salat berjama’ah di masjid
E. malu tidak mempunyai HP terbaru

II. Soal Essay:

1. Jelaskan pengertian muru’ah baik dari segi bahasa maupun istilah!

2. Bagaimana cara menerapkan muru'ah bagi pelajar? Sebutkan tiga cara!

3. Bagaimana bentuk zuhud orang yang memiliki rezeki melimpah? Sebutkan tiga.

4. Jelaskan tiga ciri orang yang memiliki sikap ikhlas!

5. Jelaskan tiga manfaat sifat  malu dalam kehidupan seseorang!

Kunci Jawaban:

I. Jawaban Pilihan Ganda:

1. B 6. B
2. A 7. B
3. E 8. C
4. E 9. D
5. C 10. A

II. Jawaban Essay:

1. Berikut pengertian muru’ah:
Muru’ah dari segi bahasa memiliki arti kehormatan diri; harga diri; nama 
baik.

Secara istilah Muru’ah dapat dideinisikan sebagai kemampuan akal untuk dapat menghindari keinginan dan tuntutan syahwat, sebagai upaya dalam menjaga martabat dan kehormatan diri.

2. Cara menerapkan muru'ah bagi pelajar, antara lain:
 • Melaksanakan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. 
 • Menjaga akhlak luhur dan menjauhi akhlak tercela di tengah masyarakat dan sesama manusia. 
 • Merasa  malu terhadap Allah Swt. ketika ibadah tidak dijalankan secara sungguh-sungguh.

3. Bentuk zuhud orang yang memiliki rezeki melimpah, antara lain:
 • Bersedekah kepada fakir miskin
 • Memberikan sedekah jariyah untuk pembangunan masjid
 • Memberikan santunan kepada anak yatim piatu

4. Ciri orang yang memiliki sikap ikhlas, yaitu:
 • Istiqomah dengan disertai bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun celaan ia akan tetap istiqomah melaksanakan ibadah.
 • Terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt., baik dalam keadaan bersama dengan orang lain atau ketika sendiri
 • Melaksanakan sesuatu dengan tulus tanpa ada pamrih

5. Manfaat sifat malu dalam kehidupan seseorang, diantaranya:
 • Menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Swt. 
 • Mendorong untuk berbuat kebaikan 
 • Senantiasa melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya.

Comments