Kunci Jawaban PAI Kelas 12 SMA/SMK Bab 10 Peran Organisasi Islam di Indonesia Halaman 327 s/d 332

Berikut adalah kunci jawaban PAI (Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti) kelas 12 SMA/SMK/MA Bab 10 Peran Organisasi Islam di Indonesia halaman 327 s/d 332.

A. Pilihan Ganda

1. Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905, SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh di nusantara pada saat itu. Organisasi ini didirikan dengan tujuan....
A. untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa.
B. untuk menyaingi pedagang-pedagang non muslim terutama pedangan dari Belanda yang mengeruk kekayaan orang pribumi
C. untuk menghimpun pedagang-pedagang tionghoa supaya membantu pedagang-pedagang pribumi
D. untuk menghimpun pedagang-pedagang pribumi yang kaya supaya bersaing dengan pedagang asing
E. untuk mendapatkan kekuasaan dan dan politik

Jawaban: A

2. Sarikat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain. Pernyataan berikut bukan merupakan tujuan didirikannya Syarikat Islam....
A. Mengembangkan jiwa dagang.
B. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
C. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
D. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
E. Membantu pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan dagang

Jawaban: E

3. Dalam sejarahnya Syarikat Islam (SI) yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Sehingga ada istilah SI putih dan SI merah. Tokoh-tokoh berikut merupakan tokok-tokoh SI putih ....
A. H. Agus Salim, Abdul Muis, Suryopranoto, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
B. Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirdjo
C. Suryopranoto, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Alimin
D. Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirdjo Darsono
E. H. Agus Salim, Abdul Muis, Darsono

Jawaban: A

4. Pernyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah
A. Umat Islam memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga terhindar dari perbuatan syirik, bid’ah, dan khurafat.
B. persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, sehingga tegaknya ukhuwah Islamiyah
C. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis.
D. Keberhasilan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam
E. Umat Islam bersatu sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar umat Islam

Jawaban: C

5. Tokoh-tokoh berikut merupakan pemikir Muhammadiyah yang merumuskan dasar negara dalam keanggotaan BPUPKI akhirnya BPUKI diganti PPKI ....
A. Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir
B. KH. Wahid Hasyim dan Muh Hatta
C. Ir. Sukarno dan Muh Hatta
D. Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Hasyim Asy’ari
E. KH. Wahid Hasyim dan KH. Hasyim Asy’ari

Jawaban: A

6. Pernyataan berikut merupakan faktor penyebab berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)....
A. Kaum tradisionalis tidak diikutsertakan dalam kongres umat Islam sedunia di Hijazz
B. Umat Islam harus punya wadah untuk menggalang ukhuwah dalam melawan penjajah
C. Runtuhnya Khilafah Islamiyah di Turki Usmani tahun 1924
D. Belanda semakin kejam terhadap penduduk pribumi
E. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang

Jawaban: A

7. Resolusi yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) berisi penolakan terhadap kembalinya kekuatan kolonial yang mengakui kekuasaan pemerintah republik Indonesia yang syah. Resolusi ini bernama....
A. Resolusi Dewan Keamanan
B. Resulusi PBB
C. Resolusi Jihad
D. Komando Jihad
E. Jihad fisabilillah

Jawaban: C

8. Nahdlatul Ulama (NU) pada masa pemerintahan Orde Baru menerima asas tunggal Pancasila pada Muktamar ke-27 di Situbondo (1984) karena....
A. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa
B. Pancasila merupakan ideologi Negara
C. Pancasila terdiri dari lima sila
D. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama
E. Pancasila merupakan sumber hukum

Jawaban: A

9. Organisasi Thawalib, sebagai perguruan telah banyak membuahkan hasil, dibawah ini adalah usaha yang tidak dilakukannya adalah...
A. Sebagai pelopor yang mengubah sistem pengajian surau menjadi sekolah agama.
B. Berhasil memasukkan mata pelajaran umum ke dalam sekolah agama.
C. Kelima, dalam kelas dan ruangan-ruangan diskusi, murid-murid selalu menghidupkan suasana bantah-membantah, muzakarah, munadzarah.
D. Terikat terhadap mazhab fikih. Mereka mempelajari mazhab yang empat, tetapi mengamalkan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis.
E. Mendidik berfikir kritis umat Islam Sumatra terhadap buku-buku atau kitab-kitab hasil karya ulama-ulama Islam modern.

Jawaban: D

10. Nahdlatul Wathan disingkat NW adalah organisasi Kemasyarakatan Islam terbesar di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Dibawah ini tokoh yang berperan aktif mendirikan organisasi tersebut adalah...
A. Muhammad Zainuddin Abdul Majid
B. Abul Masaid
C. Abu Hasan al Makdawi
D. Muhammad Zainul Majdi
E. Zulkifliemansyah

Jawaban: A

B. Essay

1. Muhammadiyah semenjak berdiri pada tahun 1912 tetap menjaga khittah perjuangan organisasi, salah satunya tidak berpolitik atau berafiliasi terhadap salah satu politik tertentu. Berikan argumentasi dan penjelasan tentang organisasi Muhammadiyah tetap pada sikap pendirian sebagai organisasi dakwah!

Jawaban: Muhammadiyah di era sekarang banyak memberikan peran besar kepada negara dalam kaitannya mengisi kemerdekaan Indonesia. Peran Muhammadiyah di era sekarang yaitu dengan hadirnya Amal Usaha Muhammadiyah di seantero negeri, diantaranya:
 • Mengembangkan wakaf
 • Mendirikan tempat ibadah
 • Melakukan Tabigh
 • Mendirikan sekolah sekolah
 • Mendirikan panti asuhan

2. Nahdlatul Ulama telah berperan dalam kebangsaan, dan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan dan mencerdaskan bangsa. Coba tuliskan peran Nahdlatul Ulama dalam mencerdaskan bangsa!

Jawaban: Peran NU dalam mencerdaskan bangsa, antara lain:
 • Pada masa awal pendirian NU, Nahdlatul Ulama mendirikan banyak madrasah dan pesantren.
 • Pada tahun 1938 NU mendirikan madrasah atau sekolah guna mendidik para penduduk asli
 • Pembentukan badan Syirkah dalam melakukan kegiatan ekonomi

3. Peran persis (Persatuan Islam) yang didirikan oleh KH Samanhudi di Bandung, telah banyak berperan dalam menginspirasi organisasi sosial lain, namun perkembangan sampai saat ini tidak sehebat dengan organisasi yang berdiri hampir bersamaan. Coba ungkapkan penyebab kurang berkembangnya organisasi persis dewasa ini.

Jawaban: Penyebab kurang berkembangnya organisasi persis dewasa saat ini adalah karena Persatuan Islam (Persis) memiliki ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya yang berdiri pada awal abad ke-20 M. Ciri khusus yang dimiliki oleh Organisasi Persatuan Islam (Persis) adalah kegiatannya yang menitikberatkan pada pembentukan faham keagamaan.

4. Peran organisasi Thawalib di Sumatra telah ikut berperan dalam mencerdaskan masyarakat sumatra. Coba kemukakan peran organisasi Thawalib dalam membangun Nasionalisme ke Indonesiaan.

Jawaban: Peran organisasi Thawalib dalam membangun Nasionalisme ke Indonesiaan, yakni:
 • Sebagai pelopor yang mengubah sistem pengajian surau menjadi sekolah agama
 • Berhasil memasukan mata pelajaran umum ke dalam sekolah agama
 • Murid-murid dan lulusannya semua berjiwa revolusioner, mempunyai kebebasan berpikir, bebas berjalan sendiri asal tidak menyimpang dari Al-Qur’an dan sunah
 • Menghasilkan murid yang lebih pandai daripada guru
 • Dalam kelas dan ruangan-ruangan diskusi, murid-murid selalu menghidupkan suasana bantah-membantah, muzakarah, munadzarah
 • Mereka tidak terikat terhadap mazhab ikih. Mereka mempelajari mazhab yang empat, tetapi mengamalkan yang sesuai dengan Al-
 • Qur’an dan hadis
 • Membuka mata umat Islam Sumatra terhadap buku-buku atau kitab kitab hasil karya ulama-ulama Islam modern
 • Mempercepat kemajuan dan perubahan, dengan mendirikan berbagai organisasi, penerbitan buku, majalah dan surat kabar
 • Menanamkan kesadaran berbangsa dan berpolitik dalam masyarakat
 • Mereka berpikiran maju.

5. Nahdlatun Wathan adalah organisasi yang berada di Nusa Tenggara Barat berperan dalam memajukan peradaban Islam di daerah. Coba ungkapkan peran Nahdlatul Wathan dalam membangun masyarakat seutuhnya dalam kontek Ke Indonesiaan.

Jawaban: Peran Nahdlatul Wathan dalam membangun masyarakat seutuhnya dalam kontek Ke Indonesiaan, antara lain:
 • Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam di NTB dengan sistem madrasi
 • Membuka lembaga pendidikan khusus untuk wanita
 • Mengadakan ziarah umum Idul Fitri dan Idul Adha
 • Menyelenggarakan pengajian umum secara bebas
 • Mengadakan gerakan doa dengan berhizib
 • Mengadakan syafaat al-kubro
 • Menciptakan tariqat, yakni tariqat Hizib Nahdlatul Wathan
 • Membuka sekolah umum disamping sekolah agama (madrasah)
 • Menyusun nazam berbahasa Arab bercampur bahasa Indonesia