20 Soal Pilihan Ganda Bab 8 Sikap Inovatif dan Etika dalam Berorganisasi - PAI Kelas 12 SMA/SMK


Berikut adalah 20 contoh soal pilihan ganda Bab 8 Sikap Inovatif dan Etika dalam Berorganisasi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA/SMK beserta jawabannya materi:
A. Etos Kerja Keras
B. Inovasi dan Etika Berorganisasi

A. Etos Kerja Keras

Soal 1:
Manusia dianjurkan untuk bekerja keras dalam mencapai keinginannya berdasarkan ayat dari surat yang mana?
A) Surat al-Baqarah
B) Surat al-Qasas
C) Surat ar Ra’d
D) Surat an-Najm
E) Surat al-Qashash

Jawaban: B) Surat al-Qasas

Soal 2:
Ayat "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya" terdapat dalam surat yang mana?
A) Surat al-Baqarah
B) Surat al-Qasas
C) Surat ar Ra’d
D) Surat an-Najm
E) Surat al-Qashash

Jawaban: D) Surat an-Najm

Soal 3:
Dalam ajaran Islam, mengubah takdir atau nasib seseorang dapat dicapai melalui apa?
A) Berdoa dengan tekun
B) Meminta bantuan orang lain
C) Menyerah pada takdir
D) Usaha dan kerja keras
E) Bermeditasi

Jawaban: D) Usaha dan kerja keras

Soal 4:
Apa yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. mengenai makanan hasil usaha tangannya sendiri?
A) Makanan itu lebih baik daripada makanan dari hasil kerja orang lain.
B) Makanan itu lebih enak daripada makanan lain.
C) Makanan itu lebih berkah daripada makanan lain.
D) Makanan itu lebih sehat daripada makanan lain.
E) Makanan itu memiliki nilai yang sama dengan makanan lain.

Jawaban: A) Makanan itu lebih baik daripada makanan dari hasil kerja orang lain.

Soal 5:
Apa yang menjadi contoh perilaku bekerja keras dari Rasulullah Saw.?
A) Beliau hanya menghabiskan waktu untuk ibadah.
B) Beliau hanya bekerja keras di Madinah.
C) Beliau bekerja keras hanya saat perang.
D) Beliau bekerja keras dalam berdakwah di Mekah dan Madinah.
E) Beliau tidak pernah bekerja keras.

Jawaban: D) Beliau bekerja keras dalam berdakwah di Mekah dan Madinah.

Soal 6:
Apa yang disebutkan dalam hadis tentang mencari nafkah (kerja keras)?
A) Menjadi ahli dalam suatu bidang
B) Menjadi tangan kanan Allah
C) Menjadi seperti seorang pahlawan
D) Setara dengan jihad di jalan Allah
E) Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Jawaban: D) Setara dengan jihad di jalan Allah

Soal 7:
Ayat "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat..." terdapat dalam surat yang mana?
A) Surat al-Baqarah
B) Surat al-Qasas
C) Surat ar Ra’d
D) Surat at-Taubah
E) Surat al-Qashash

Jawaban: B) Surat al-Qasas

Soal 8:
Salah satu hikmah bekerja keras adalah dapat mengembangkan potensi diri. Apa saja yang termasuk dalam potensi diri tersebut?
A) Kecerdasan intelektual saja
B) Hanya pengetahuan dan keterampilan
C) Bakat, minat, pengetahuan, dan keterampilan
D) Hanya bakat dan minat
E) Kecerdasan emosional saja

Jawaban: C) Bakat, minat, pengetahuan, dan keterampilan

Soal 9:
Dalam hadis, apa yang dikatakan tentang seseorang yang merasa lelah karena bekerja keras?
A) Dia tidak akan diampuni dosa-dosanya.
B) Dia akan diberi pahala ganda.
C) Dia akan mendapatkan istirahat yang cukup.
D) Dia akan diampuni dosa-dosanya.
E) Dia akan dianggap mujahid.

Jawaban: D) Dia akan diampuni dosa-dosanya.

Soal 10:
Apa yang dinyatakan dalam hadits tentang Allah Swt. dan orang yang berkarya dengan tekun?
A) Allah tidak suka pada hamba yang berkarya.
B) Allah senang pada hamba yang ahli dan profesional.
C) Allah hanya senang pada orang yang berdoa saja.
D) Orang yang berkarya tidak perlu berdoa.
E) Allah hanya suka pada orang yang berdakwah.

Jawaban: B) Allah senang pada hamba yang ahli dan profesional.

B. Inovasi dan Etika Berorganisasi

Soal 1:
Apa yang dimaksud dengan inovasi dalam sebuah organisasi?
A) Perubahan yang tidak terencana dalam suatu organisasi.
B) Proses mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan.
C) Upaya untuk menghilangkan keberadaan organisasi.
D) Tindakan meremehkan tujuan organisasi.
E) Perubahan yang hanya dilakukan untuk menyenangkan pihak luar.

Jawaban: B) Proses mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan.

Soal 2:
Apa yang dimaksud dengan upaya perbaikan dalam inovasi organisasi?
A) Usaha mencari tahu kekurangan organisasi.
B) Usaha membuat organisasi lebih kompleks.
C) Usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan terus-menerus.
D) Usaha menghilangkan inovasi yang tidak berhasil.
E) Usaha meningkatkan birokrasi dalam organisasi.

Jawaban: C) Usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan terus-menerus.

Soal 3:
Ciri-ciri inovasi dalam organisasi termasuk:
A) Tidak memiliki tujuan yang jelas.
B) Kurang memiliki karakteristik orisinalitas.
C) Dilakukan secara tergesa-gesa.
D) Tidak memerlukan perubahan dalam program.
E) Melibatkan program yang terencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Jawaban: E) Melibatkan program yang terencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Soal 4:
Apa yang dimaksud dengan inovasi kategori "penghapusan"?
A) Proses menghilangkan program yang sukses.
B) Proses menghapus tujuan organisasi.
C) Usaha untuk menghilangkan kebijakan organisasi.
D) Upaya untuk memperkuat program yang ada.
E) Usaha menghapus atau mengubah elemen dalam organisasi.

Jawaban: E) Usaha menghapus atau mengubah elemen dalam organisasi.

Soal 5:
Salah satu etika komunikasi organisasi adalah:
A) Menyampaikan informasi yang dapat merugikan organisasi.
B) Menyebarkan informasi rahasia organisasi.
C) Memberikan informasi hanya kepada anggota tertentu.
D) Mengkritik rekan kerja di depan umum.
E) Menjatuhkan reputasi rekan kerja tanpa alasan.

Jawaban: C) Memberikan informasi hanya kepada anggota tertentu.

Soal 6:
Apa yang dimaksud dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi?
A) Kemampuan organisasi untuk menghindari inovasi.
B) Kemampuan organisasi dalam mengubah tujuannya.
C) Kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan.
D) Kemampuan organisasi dalam menghapus inovasi yang tidak berhasil.
E) Kemampuan organisasi dalam menciptakan inovasi baru.

Jawaban: C) Kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan.

Soal 7:
Inovasi dalam organisasi bertujuan untuk:
A) Menghilangkan kompleksitas lingkungan.
B) Mengurangi keunggulan berdaya saing.
C) Menciptakan masalah baru.
D) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
E) Menjaga organisasi agar tidak perlu berinovasi.

Jawaban: D) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Soal 8:
Apa yang dimaksud dengan inovasi kategori "penguatan"?
A) Proses melemahkan program yang ada.
B) Proses menghilangkan sumber daya organisasi.
C) Usaha untuk menghapus elemen yang tidak diperlukan.
D) Upaya meningkatkan atau memantapkan kemampuan.
E) Usaha menghapus atau mengubah program.

Jawaban: D) Upaya meningkatkan atau memantapkan kemampuan.

Soal 9:
Bagaimana hubungan sumber daya manusia dengan inovasi dalam organisasi?
A) Tidak ada hubungan antara keduanya.
B) Sumber daya manusia tidak penting dalam inovasi.
C) Sumber daya manusia hanya berperan sebagai pelaksana inovasi.
D) Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mengembangkan inovasi.
E) Inovasi tidak memerlukan peran sumber daya manusia.

Jawaban: D) Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mengembangkan inovasi.

Soal 10:
Apa yang dimaksud dengan etika berorganisasi dalam komunikasi?
A) Menjatuhkan orang lain dalam organisasi.
B) Menyebarkan informasi palsu tentang organisasi.
C) Mengabaikan norma dan nilai dalam berkomunikasi.
D) Berkomunikasi dengan tujuan merugikan organisasi.
E) Melakukan komunikasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi.

Jawaban: E) Melakukan komunikasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi.