Doa Setelah Wudhu Latin dan Artinya Singkat dan Mudah di Hafal


Wudhu merupakan ritual bersuci dalam agama Islam yang dilakukan dengan cara menyucikan anggota tubuh dengan air sebelum melaksanakan ibadah seperti shalat.

Wudhu juga dapat dilakukan kapan saja ketika seseorang merasa perlu membersihkan diri secara fisik dan spiritual, seperti sebelum membaca Al-Quran atau melakukan ibadah lainnya.

Adapun tujuan dari wudhu adalah untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual sehingga seseorang bisa lebih suci dan bersih untuk melaksanakan ibadah shalat.

Sesudah atau setelah selesai melaksanakan wudhu, biasanya ditutup dengan Doa, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah shalat.

Berikut beberapa doa yang dapat diucapkan setelah selesai melaksankan Wudhu latin lengkap dengan artinya singkat dan mudah di hafalkan:

1. Latin: Asyhadu al laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwaabiina waj'alni minal mutathahhiriin.

Artinya: "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang suci".

2. Latin: Asyhadu al-laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluh Allaahummaj ‘alnii minat-tawwaabiina waj ‘alnii minal mutathohhiriin.

Artinya: “Aku bersaksi, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat([2]) dan jadikanlah aku termasuk orang-orang (yang senang) bersuci([3]).” ([4])

3. Latin: “Subhanakallohumma wa bihamdika, asy-hadu alla ilaaha illa anta, astagh-firuka wa atuubu ilaik.”

Artinya: "Mahasuci Engkau Ya Allah dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu." (HR. An-Nasai dalam ‘Amal Al-Yaum wa Al-Lailah, dan lihat Irwa’ Al-Ghalil).

4. Latin: “Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma j’alni minat tawwabin, waj’alni minal mutatahhirin.”

Artinya: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersih.”

5. Latin: Allahummaj ‘alni minat tawwabiina waj’alnii minal mutathohhiriin

Artinya: Ya Allah jadikanlah aku termasuk hamba-hambaMu yang rajin bertaubat dan menyucikan diri"

Baca Juga ...