Buku Ende No. 344 - Ungkap Bahal Na Ummuli Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 344 - Ungkap Bahal Na Ummuli. BE No 344 - Ungkap Bahal Na Ummuli ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Ise do angka nasida di lambung ni Debata
Na martumpal be huida jala marsinondang do?
Na marende do sude girgir pamujina be.

2. I do angka na malua, angka na tutu burju
Angka dongan na martua, naung porsea situtu
Di Tuhanta Jesus i, na humophop sasude

3. Haporsuhon do ditaon, uju na di tano on
Na marlea nasailaon, gabe hasangapon on
Do turpukna i nuaeng, las rohaNa i dibaen

4. Na marende do nasida, pasangaphon Jesus i
Ala naung tangkas diida, sintong ni hataNa i
Naung pinarbagaNa i, sahat do sudena i.

5. Na so dais be tu nasida, jea ni portibi on
Ndang adong disi tarida, na manusa hita on
Dohot dosa sasude, ndang adong diingot be.

6. Haraparon, hauason, ngali ni arina i
Porhas, ronggur, halojaon, udan las ni ari i.
Uhum ala dosa i, ndang be dais tu na disi.

7. Ai di Debata nasida, na pasabam roha i
Jesus do tongtong diida, di banuaginjang i
Sai martua do sude, ndang na mimbar i muse

8. Ale Jesus Rajanami, na marasi roha i
Sesa nasa dosanami, tiop tangannami be
Dohot hami on sude, sai pabongot ma muse.