Soal UAS Agama Islam (PAI) Kelas 9 Semester 1 dan Kunci Jawaban


Berikut ini adalah kumpulan soal Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs lengkap dengan kunci Jawaban.

Soal Pilihan Ganda

1. Hari Akhir disebut juga dengan hari ....
a. kiamat
b. penghabisan
c. pembalasan
d. seluruhnya

2. Kiamat kecil disebut juga kiamat ....
a. sugra
b. kubra
c. sebagian
d. seluruhnya

3. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru disebut ....
a. malapetaka
b. bencana alam
c. kiamat sugra
d. kiamat kubra 

4. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam ....
a. gaib
b. barzakh
c. arwah
d. Akhirat

5. Malaikat yang menanyai di kubur adalah ....
a. Atid dan Rakib
b. Jibril dan Mikail
c. Munkar dan Nakir
d. Malik dan Ridwan

6. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan ....
a. reinkarnasi
b. yaumul Ba’ats
c. yaumul hisab
d. yaumul mizan

7. Orang yang dibangkitkan dari alam kubur diarahkan menuju suatu tempat yaitu ....
a. surga
b. neraka
c. padang Mahsyar
d. padang akhirat

8. Hari ditimbangnya amal manusia dinamakan ....
a. yaumul Ba’ats
b. yaumul hisab
c. yaumul mizan
d. yaumul akhirat

9. Seseorang yang menerima buku amalannya dari sebelah kanan, perhitungan amalnya akan ....
a. cepat
b. mudah
c. didahulukan
d. terpercaya

10. Firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang ditunjukkannya amaliyah di dunia walau seberat “zarrah” adalah ....
a. Q.S. al-Baqarah:1- 11
b. Q.S. al-Balad:7-8
c. Q.S. ad-Duha:8
d. Q.S. az-Zalzalah:7-8

11. Sifat orang yang berkata sesuai dengan kenyataan disebut ....
a. rajin
b. malu
c. jujur
d. santun

12. Orang yang berkata dusta merupakan salah satu tanda ....
a. munafik
b. tamak
c. ceroboh
d. takabur

13. Menurut Q.S. Ali Imran/3 ayat 77 bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Swt. akan mendapat ....
a. balasan yang setimpal
b. ampunan dari Allah Swt.
c. keringanan hukuman dari Allah Swt.
d. azab yang pedih dari Allah Swt. di akhirat kelak

14. Di bawah ini yang merupakan salah satu manfaat jujur adalah ....
a. mendapat tantangan dari orang lain
b. hidupnya susah
c. dipercaya orang lain
d. mudah diperalat oleh orang lain

15. Q.S. al-Ahzab/33 ayat 70 menegaskan bahwa Allah Swt. menyeru orang beriman untuk ....
a. Bertakwa dan berbuat kebaikan
b. bertakwa dan berkata benar
c. berkata benar dan rendah hati
d. beriman dan bertakwa

16. Ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat disebut ....
a. motivasi
b. nasihat
c. janji
d. optimis

17. Seseorang yang ingkar janji berarti memiliki sifat ....
a. takabur
b. riya’
c. hasud
d. munafik

18. Berikut ini merupakan salah satu akibat ingkar janji bagi diri sendiri adalah....
a. berdosa besar
b. pertengkaran
c. permusuhan
d. muncul kebencian

19. Menurut hadis riwayat Bukhari, orang yang terbaik di antara kita adalah....
a. orang yang tidak punya janji
b. orang yang selalu ingat janjinya
c. orang yang paling cepat menunaikan janji
d. orang yang paling baik menunaikan janji

20. Apabila berjanji sebaiknya mengucapkan ....
a. subhanallah
b. insyaAllah
c. astaghfirullah
d. lailaha illallah

21. Berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah ....
a. sarrul walidain
b. walidain
c. uququl walidain
d. birrul walidain

22. Kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah ....
a. mencukupi kebutuhannya
b. mendoakannya
c. memberikan makanan
d. menggunakan harta warisannya

23. Balasan yang akan diberikan oleh Allah Swt. kepada anak durhaka di akhirat kelak adalah ....
a. sulit mendapat pekerjaan
b. mendapat teguran
c. dimasukkan neraka
d. dikutuk menjadi batu

24. Sikap yang tepat jika orang tua sedang sakit yaitu ....
a. menasihatinya agar tidak sakit
b. membiarkannya sampai sembuh sendiri
c. dititipkan di panti sosial karena sibuk
d. merawatnya dengan penuh kasih sayang

25. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan sebagai berikut....
a. hidup menjadi terbebani
b. rezeki menjadi sulit
c. mendapat pahala yang sangat besar
d. menyita banyak waktu

26. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw., kedudukan dan derajat ibu dibanding bapak adalah ....
a. 3 tingkat dibanding bapak
b. 4 tingkat dibanding bapak
c. 5 tingkat dibanding bapak
d. 6 tingkat dibanding bapak

27. Seorang siswa yang baik akan selalu memuliakan guru-gurunya. Berikut ini yang merupakan wujud sikap memuliakan guru adalah ....
a. sering meneleponnya
b. mengetes kepintarannya
c. memberi bingkisan yang menarik
d. mematuhi nasihat-nasihatnya

28. Siswa yang menghormati dan menaati gurunya akan memperoleh ....
a. piagam penghargaan
b. keberkahan ilmu
c. pujian dari teman
d. uang dari guru

29. Berikut ini merupakan azab bagi siswa yang merendahkan guru- gurunya, kecuali ....
a. badan menjadi kurus dan mudah sakit
b. mati tanpa membawa iman
c. disempitkan rezekinya oleh Allah Swt.
d. hilang manfaat ilmunya

30. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas, sikap yang benar adalah ....
a. tidak perlu mendengarkan karena sudah paham
b. mengerjakan tugas yang belum selesai
c. mendengarkan dengan baik
d. berdiskusi dengan teman sebangku

31. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Arti dari zakat adalah....
a. menghapuskan
b. menyisihkan
c. menyucikan
d. memberikan

32. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa/orang muslim menjelang salat Idul Fitri disebut ....
a. zakat fitrah
b. infak
c. shadaqah
d. zakat mal 

33. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan ....
a. Zulhijjah
b. Muharram
c. Safar
d. Ramadhan

34. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah ....
a. menyucikan jiwa dari sifat tercela
b. membersihkan harta benda
c. meningkatkan rasa persaudaraan
d. menghapuskan dosa-dosa

35. Orang yang wajib membayar zakat dinamakan ....
a. mustahik
b. muzakki
c. muallaf
d. garim

36. Salah satu jenis zakat adalah zakat mal. Yang dimaksud dengan zakat mal yaitu ....
a. zakat jiwa
b. zakat harta
c. amal jariyah
d. zakat benda

37. Perhatikan daftar jenis harta berikut ini!
1) emas dan perak
2) harta perniagaan
3) peternakan
4) hasil pertanian

Jenis harta yang nisabnya setara dengan emas 93,6 gram adalah ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4

38. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf, maksudnya adalah....
a. orang yang hutangnya banyak
b. budak yang perlu dimerdekakan
c. orang yang baru saja masuk Islam
d. orang yang tidak mempunyai pekerjaan

39. Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain ....
a. profesional
b. mustahik
c. islam
d. muzakki

40. Batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya disebut ....
a. kadar
b. nisab
c. zakat
d. barang

41. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu dari ....
a. syarat haji
b. rukun haji
c. sunah haji
d. wajib haji 

42. Lari-lari kecil yang dilakukan oleh para calon jamaah haji dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mengingatkan kisah ....
a. Siti Fatimah
b. Siti Masitah
c. Siti Hajar
d. Siti Sarah

43. Pakaian yang dipakai ketika melaksanakan wukuf bagi laki-laki adalah....
a. ihram
b. surban
c. jubah
d. koko

44. Jumrah yang ketiga bernama ....
a. jumrah ula
b. jumrah wustha
c. jumrah aqabah
d. jumrah auwalu

45. Mabit di Muzdalifah merupakan rangkaian dari ....
a. sunah haji
b. wajib haji
c. rukun haji
d. sarat haji

46. Perbedaan antara haji dan umrah adalah ....
a. ihram
b. wukuf
c. sa’i
d. tahallul

47. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji adalah orang yang ....
a. pejabat
b. kaya raya
c. merdeka
d. mampu

48. Serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji dan jika tidak dilaksanakan menyebabkan hajinya tidak sah adalah ....
a. wajib haji
b. sunah haji
c. rukun haji
d. syarat haji

49. Haji kecil adalah nama lain dari ....
a. umrah
b. sa'i
c. tawaf
d.     wukuf 

50.Tawaf yang dilakukan pada saat tiba di Mekah adalah ....
a. wada’
b. ifadah
c. haji
d. qudum

51. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama ....
a. Kristen
b. Hindu-Budha
c. Kong Hu Cu
d. Katolik

52. Islam masuk di Nusantara melalui cara ....
a. penjajahan
b. peperangan
c. damai
d.     penipuan 

53. Berikut ini yang bukan termasuk teori masuknya Islam ke Nusantara
adalah ...
a. teori Mekah
b. teori Indonesia
c. teori Gujarat
d. teori Cina

54. Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan ....
a. Sultan Iskandar Muda
b. Sultan Alaudin Riayat Syah
c. Sultan Ali Mughayat Syah
d. Sultan Malik Al-Saleh

55. Para mubalig yang menyebarkan Islam di Nusantara dengan menjalin tali silaturahmi, membaur dengan masyarakat. Hal ini merupakan cara menyebarkan melalui....
a. perkawinan
b. pendidikan
c. kesenian
d. hubungan sosial

56. Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah ....
a. Sultan Trenggono
b. Raden Patah
c. Adipati Unus
d. Sunan Prawoto

57. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan....
a. Sultan Agung Hanyakrakusuma
b. Panembahan Senopati
c. Prabu Hanyokrowati
d. Pangeran Benowo

58. Kerajaan Makasar merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu ....
a. Kerajaan Gowa-Ternate
b. Kerajaan Ternate-Tidore
c. Kerajaan Bone-Wajo
d. Kerajaan Gowa-Tallo

59. Sunan Gunung Jati berjasa besar dalam mendirikan Kerajaan Banten.
Nama asli Sunan Gunung Jati adalah ....
a. Umar Said
b. Syarif Hidayatullah
c. Ja’far Shadiq
d.     Raden Rahmat 

60. Raja terakhir Kerajaan Banjar adalah ....
a. Sultan Muhammad Seman
b. Raden Samudra
c. Sultan Muhammad Said
d. Sultan Jamaluddin

61. Ketika sedang membaca al-Qur’an, kita menemukan lafaz yang
mengandung bacaan qalqalah, cara membacanya adalah ....
a. berdengung
b. melebur
c. jelas
d. memantul

62. Perhatikan ayat berikut ini!

Ayat tersebut mengandung bacaan qalqalah karena terdapat huruf qalqalah berharakat sukun. Huruf tersebut adalah ....
a. qaf
b. ba
c. dal
d. jim

63. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat ....
a. kasrah
b. fathah
c. dhammah
d. sukun

64. Perhatikan ayat-ayat berikut!

Ayat yang mengandung bacaan qalqalah sugra adalah ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 2 dan 5

65. Perhatikan ayat-ayat berikut !

Ayat yang mengandung bacaan qalqalah kubra adalah ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c.     2 dan 4
d.     2 dan 5 

66. Ayat
mengandung 2 bacaan qalqalah secara berturut-turut, yaitu ....
a. sugra lalu kubra
b. kubra lalu sugra
c. sugra semua
d. kubra semua

67. Q.S. an-Najm/53:39-42 berisi tentang ....
a. perintah Allah Swt. untuk ikhtiar dan bekerja keras
b. larangan berputus asa terhadap rahmat Allah Swt.
c. Allah Swt. akan memberi pahala orang yang tawakal
d. perintah Allah Swt. agar bermusyawarah

68. Arti potongan ayat berikut
adalah ....
a. maka mohonkanlah ampun mereka
b. maka sambunglah tali silaturahmi
c. maka bertawakallah kepada Allah Swt.
d. maka optimislah kamu semua

69. Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk memperbanyak istighfar. Arti istighfar adalah ....
a. memohon ampun kepada Allah Swt.
b. memohon pertolongan kepada Allah Swt.
c. memohon keselamatan kepada Allah Swt.
d. memohon kemudahan kepada Allah Swt.

70. Hamba Allah Swt. yang saleh akan mendapat balasan sempurna
berupa....
a. mahir berbahasa Arab
b. kecerdasan otak
c. kesehatan dan harta melimpah
d. surga di akhirat kelak


Kunci Jawaban


Demikianlah informasi tentang Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Mapel PAI Kelas IX SMP/MTs Semester 1 beserta kunci jawaban. Semoga bermanfaat.

Komentar