Soal UAS Semester 1 Agama Islam (PAI) Kelas 12 SMA/SMK Lengkap Jawabannya


Berikut ini adalah kumpulan soal Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Kelas XII SMA/SMK lengkap dengan kunci Jawaban.

Soal Pilihan Ganda
1. Setelah manusia meninggal dunia, mereka berada di alam pembatas antara dunia dan akhirat yang disebut . . . .
a. Barzakh
b. Mahsyar
c. Ba’ats
d. Hisab
e. Jaza

2. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di padang yang maha luas yang disebut . . . .
a. Barzakh
b. Mahsyar
c. Ba’ats
d. Hisab
e. Jaza

3. Pengadilan Allah Swt. di alam akhirat sangat adil dan teliti, tidak seorang pun yang dirugikan, manusia berhak masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya mereka akan masuk neraka, karena kedurhakaanya. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Hari Akhir adalah . . . .
a. menuruti semua keinginan teman
b. senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.
c. memberikan dorongan untuk selalu bersikap optimis
d. sangat hati-hati saat ada keinginan untuk berbuat keburukan
e. disiplin dalam melaksanakan ibadah salat lima waktu (maktubah)

4. Tanda-tanda seseorang mengimani Hari Akhir, di antaranya adalah . . . .
a. takut menghadapi kematian
b. tidak mau menerima jabatan duniawi
c. mengabaikan urusan dunia yang bersifat fana
d. selalu berusaha ikhlas dalam melakukan pekerjaan
e. selalu mengingat tanda-tanda datangnya Hari Akhir dengan baik

5. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir, adalah . . . .
a. selalu bertakwa kepada Allah Swt.
b. disiplin dalam melakukan salat lima waktu
c. menghabiskan waktunya untuk berzikir di dalam masjid
d. mencintai fakir-miskin yang diwujudkan dengan sedekah
e. menyantuni, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak yatim

6. Perhatikanlah Q.S. al-Furqan/25:2 di bawah ini!


Makna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah Swt. yang sudah menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga yang sudah menentukan...
a. ukuran-ukurannya
b. panjang pendeknya
c. posisi-posisinya
d. besar kecilnya
e. baik buruknya

7. Akhlak yang diajarkan Agama Islam dalam memahami Qada dan Qadar
adalah . . . .
a. setiap keburukan kesalahan manusia dan kebaikan adalah anugerah-
Nya
b. berbuat baiklah, sebagaimana Anda ingin diperlakukan dengan baik
c. keteladanan merupakan kunci keberhasilan pergaulan sesama
d. sibukkanlah mencari kekurangan yang ada dalam diri
e. kesuksesan dunia menentukan kesuksesan akhirat

8. Pernyataan yang termasuk dalam contoh ketentuan dari takdir mubram adalah...
a. hidup yang benar, beriman atau kafir, sukses atau gagal, sedih atau gembira
b. karier yang bagus, rumah tangga yang sejahtera, anak-anak yang salih
c. kaya dan miskin, cerdas dan bodoh, sehat dan sakit, sejahtera dan sengsara
d. saat kematian datang , kelahiran, jenis kelamin, siapa orangtua kita
e. harapan serta cita-cita, harta, jabatan, ilham, dan ilmu pengetahuan

9. Tidak semua doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Swt. Pernyataan di bawah ini kemungkinan belum dikabulkannya doa tersebut, kecuali . . .
a. saatnya belum tepat
b. sebagai tabungan di akhirat
c. ditangguhkan sampai di akhirat
d. tidak baik hasilnya
e. sebagai hukuman

10. Perhatikanlah pernyataan berikut ini!
1) Penuh optimis dalam menjalani hidup
2) Senantiasa berorientasi kepada prestise
3) Tidak memiliki harga diri dalam bergaul
4) Pandai memanfaatkan kesempatan dalam hidup
5) Memiliki etos kerja yang tinggi dalam beraktivitas
6) Tidak mudah putus asa bila menghadapi kegagalan

Pernyataan di atas yang tidak termasuk hikmah beriman kepada Qa«±' dan
Qadar adalah nomor . . . .
a. 1), 2) dan 4)
b. 2), 3) dan 5)
c. 2), 3) dan 4)
d. 1), 4) dan 6)
e. 1), 5) dan 6)

11. Pada lafal:

terdapat hukum bacaan Mad . . . .    
a. Tabi’i
b. ‘Iwad
c. Wajib Muttasil
d. Jaiz Munfasil
e. ‘Arid Lissukun

12. Perhatikan potongan ayat berikut:

Potongan ayat di atas artinya . . . .

a. penciptaan langit dan bumi
b. tanda-tanda kebesaran Allah Swt.
c. dan pergantian siang dan malam
d. orang-orang yang mengingat Allah Swt.
e. dalam keadaan berdiri dan duduk

13. Arti “ulil albab” ialah . . . .
a. umat Islam
b. orang yang dewasa
c. umat-umat terdahulu
d. generasi muda Islam
e. orang yang berakal sehat

14. Sikap yang tepat terhadap ayat al-Qur'an adalah . . . .
a. membacanya setiap malam Jumat dengan khusyuk
b. membaca dengan tartil dan suara yang bagus
c. membacanya dengan fasih di hadapan guru
d. membaca dan mengkajinya bersama orang yang ahli
e. membacanya setiap saat untuk mendapatkan kelancaran usaha

15. Berikut ini tidak termasuk sikap seorang ulil albab yang tercantum dalam
Q.S. Ali 'Imran/3:191 yaitu ialah . . . .
a. Merenungkan ciptaan Allah Swt.
b. Menghafalkan ayat-ayat tertentu
c. Mengingat Allah Swt. dalam keadaan duduk
d. Mengingat Allah Swt. dalam keadaan berdiri
e. Mengingat Allah Swt. dalam keadaan berbaring

16. Perhatikan penggalan ayat berikut!
Sikap dan perilaku yang sejalan dengan pesan ayat di atas dalam berdakwah adalah . . . .
a. lemah lembut
b. berkata jujur
c. menepati janji
d. tegas dalam berdakwah
e. konsekuen dengan perkataan

17. Perhatikan penggalan ayat berikut!
Akhlak terpuji yang terdapat dalam ayat di atas antara lain ialah . . . .
a. memintakan ampun dan bersabar
b. memberi maaf dan meminta maaf
c. meminta maaf dan berkata santun
d. meminta maaf dan memintakan ampun
e. memberi maaf dan memintakan ampun

18. Arti kata:
adalah . . . .
a. memintakan ampun dan bersabar
b. memberi maaf dan meminta maaf
c. meminta maaf dan berkata santun
d. mohonkan ampun mereka
e. memberi maaf dan memintakan ampun

19. Arti kata:

adalah . . . .
a. memberi maaf dan meminta maaf
b. meminta maaf dan berkata santun
c. dan mintakan ampun untuk mereka
d. meminta maaf dan memintakan ampun
e. memberi maaf dan memintakan ampun

20. Arti kata:

adalah . . . .
a. kamu berserah diri
b. kamu berpendapat
c. kamu bertekad bulat
d. kamu bermusyawarah
e. kamu menolak pendapat

21. Maksud dari kata:

adalah . . . .
a. perintah beribadah
b. perintah berakhlak mulia
c. perintah bermusyawarah
d. perintah berserah diri kepada Allah Swt.
e. perintah tunduk dan patuh kepada Allah Swt.

22. Berdasarkan Q.S. Ali 'Imran/3:159 bahwa persoalan yang dihadapi oleh umat manusia harus diselesaikan . . . .
a. secara damai
b. melalui musyawarah
c. melibatkan pejabat dan tokoh setempat
d. melalui jalur hukum
e. dengan memberi kesempatan pihak lain untuk memiliki kesadaran
 
23. Agar musyawarah dapat berjalan dengan lancar, maka surat Q.S.
Ali 'Imran/3:159 menekankan kepada peserta musyawarah agar membersihkan jiwanya dengan . . . .
a. saling memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah Swt.
b. saling menahan diri dan menjaga emosinya
c. saling menerima kritik, saran dan protes sekalipun.
d. saling membangun komunikasi yang harmonis dalam suasana yang kondusif
e. saling menyelamatkan diri masing-masing agar tidak termakan issu dan terpancing emosinya.

24. Arti kata:
adalah…
a. dan berlemah lembutlah terhadap sesama mereka
b. dan janganlah berlaku kasar terhadap sesama mereka
c. dan janganlah berhati keras terhadap sesama mereka
d. dan maafkanlah mereka atas segala kesalahannya
e. dan bermusyawarahlah di antara mereka dalam urusan itu

25. Perhatikan ayat berikut!

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa adanya berbagai konflik antara agama, golongan dan paham dalam suatu agama banyak disebabkan oleh cara menyelesaikan perbedaan di antara mereka yang kurang tepat dan bijaksana. Pernyataan di bawah ini, yang tidak termasuk kandungan ayat tersebut adalah...
a. lemah-lembut dalam mengajak umat manusia kepada Islam
b. pemaaf, guna mencari solusi dalam menyelesaikan masalah
c. dermawan, karena Allah Swt. mencintai orang yang dermawan
d. suka bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah
e. menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara

26. Perhatikan penggalan ayat berikut!

Penggalan ayat di atas mengandung hukum bacaan mad . . . .
a. Tabi’i
b. ‘Iwad
c. Silah Qasirah
d. ‘Arid lissuk┬Án
e. Izhar

27. Perhatikan potongan ayat berikut!

Potongan ayat di atas mengandung informasi bahwa . . . .
a. Syirik adalah dilarang
b. Syirik adalah menyekutukan Allah Swt.
c. Kezaliman dan kemusyrikan itu sama
d. Menyekutukan Allah Swt. adalah dosa besar
e. Kemusyrikan adalah kezaliman yang besar
 
28. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Swt. menginformasikan bahwa ibu menyapih anaknya pada usia . . . .
a. Satu tahun
b. Dua tahun
c. Tiga tahun
d. Empat tahun
e. Lima tahun

29. Maksud mengubah kemungkaran dengan “tangan” yang dalam hadis di atas ialah...
a. Menggunakan kekuatan bahasa lisan
b. Menggunakan harta untuk mencari pendukung
c. Menggunakan jabatan untuk membela pendapatnya
d. Melalui undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah
e. Melalui kekuasaan untuk memaksa yang berbeda pendapat

30. Menyampaikan nasihat melalui ceramah termasuk kategori dakwah . . . .
a. Bil lisan
b. Bil hal
c. Bil maal
d. Dengan harta
e. Dengan perbuatan

Kunci Jawaban


Demikianlah informasi tentang Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Mapel PAI Kelas 12 SMA/SMK Semester 1 beserta kunci jawaban. Semoga bermanfaat.

Baca Juga...

There is no other posts in this category.