Soal dan Jawaban materi Rahmat Islam bagi Alam Semesta – Agama Islam 12 SMA/SMK


Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK materi Rahmat Islam bagi Alam Semesta lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:
 1. Jelaskan secara singkat perkembangan Islam di Asia!
 2. Jelaskan secara singkat perkembangan Islam di Eropa!
 3. Sebutkan sebuah bukti fisik tentang kejayaan Islam di Turki!
 4. Apa yang kalian ketahui tentang keberadaan umat Islam di Amerika?
 5. Sebutkan salah satu nama ilmuwan yang memiliki banyak keahlian beserta bidang keahliannya!
 6. Tuliskan biografi singkat salah seorang ilmuwan muslim yang kalian ingat!
 7. Sebutkan nama salah seorang ilmuwan muslim yang paling kalian kagumi dengan menjelaskan alasannya!
 8. Jelaskan tiga faktor yang mempercepat berkembangnya dakwah Islam di Spanyol menurut analisis kalian!
 9. Jelaskan tiga faktor penyebab kemunduran Islam di dunia menurut analisis kalian!
 10. Dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia adalah untuk menyebarkan rahmat bagi alam semesta, dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang luhur. Berdasarkan informasi yang kalian dapatkan dari berbagai sumber, negara manakah yang menurut kalian paling Islami (karena menerapkan nilai-nilai Islam)? Sebutkan salah satu contoh nyata dari pengamalan nilai Islami tersebut!
Kunci Jawaban:

1. Perkembangan Islam di Asia:
a. India
Islam masuk ke India pada abad ke-7. kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti berkembangnya Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya.

b. Pakistan
Pakistan merupakan Negara yang memisahkan diri dari India. Pada Abad ke- 13 s.d 15 agama Islam berkembang dengan pesat di India, dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan- bangunan tempat ibadah.

c. Afganistan
Agama Islam masuk ke Afganistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Perkembangan Islam di Afganistan selanjutnya berjalan dengan pesat, tidak ada hambatan, dengan bukti penduduk Afganistan 99 % beragama Islam.

d. Tiongkok
Agama Islam masuk ke Wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut jalan sutera.

e. Singapura
Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura ± 15 % dari jumlah penduduk, yaitu ± 476.000 orang Islam.

f. Thailand
Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai (Aceh). Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, raja Zainal Abidin dan orang- orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan mereka dikeluarkan dari tawanan, dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam.

g. Filipina
Berdasarkan catatan Kapten Tomas Forst tahun 1775 M, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanau (Filipina) adalah Mubaligh yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 M. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayid Abdul Aziz (Sidi Abdul Aziz) dari Jeddah.

h. Malaysia (Malaka)
Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia makin pesat, dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Dapat dikatakan perkembangan Islam di Malaysia, tidak ada hambatan. Bahkan, ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara.

i. Brunei Darussalam
Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia.

2. Perkembangan Islam di Eropa:
Perkembangan islam di eropa terjadi karena adanya perpindahan penduduk atau orang dari luar negeri yang beragama islam yang ingin menetap di eropa dan menikah dengan orang eropa.

Saat ini islam sudah banyak mengalami kemajuan di negara-negara Eropa dan banyak masyarakat Eropa yang sudah menganutnya. Meskipun beberapa negara bertindak semena-mena dan melarang muslim melakukan kewajibannya seperti Prancis yang melarang warganya terutama wanita untuk mengenakan hijab.

Meskipun demikian, tetap saja hal ini tidak menggentarkan iman dan keinginan mereka untuk tetap istiqamah melaksanakan perintah Allah SWT dan menjahuhi larangannya.

3. Bukti fisik tentang kejayaan Islam di Turki adalah adanya sebuah masjid/museum terkenal di Istanbul bernama Aya Sofia. Asalnya adalah sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia yang dirubah menjadi masjid ketika ditaklukkan tentara Islam.

Di Aya Sofia dipamerkan surat-surat Khalifah (Usmans Fermans) yang menunjukkan kehebatan Khilafah Utsmaniyah dalam memberikan jaminan, perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun kepada orang asing pencari suaka, tanpa memandang agama mereka (toleransi).

4. Yang saya ketahui tentang keberadaan umat Islam di Amerika adalah bahwa pada mulanya kebanyakan berasal dari keturunan orang kulit hitam yang dikenal dengan sebutan “Black Moslem”.

Black Moslem didirikan oleh Elijah Muhamad di Chicago. Sesuai dengan namanya Black Moslem mendapat banyak pengikut terutama dari orang-orang yang berkulit hitam. Black Moslem didukung oleh orang-orang berkulit hitam dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhamad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit.

5. Salah satu nama ilmuwan yang memiliki banyak keahlian beserta bidang keahliannya yaitu Al Battani (sekitar 858-929). Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir ibnu Sinan ar Raqqi al-Harrani as-Sabi al-Battani), lahir di Harran dekat Urfa.

Beliau juga dikenal sebagai Albatenius, adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab.

Salah satu pencapaiannya yang terkenal dalam astronomi adalah tentang penentuan Tahun Matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Al Battani juga menemukan sejumlah rumus matematika, seperti persamaan trigonometri, persamaan sin x = a cos x, mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangen, cotangen dan menyusun tabel perhitungan tangen.

6. Berikut biografi singkat salah seorang ilmuwan muslim yang saya ingat: Ibnu Sina (980-1037 M.) Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia.

Ia juga seorang penulis yang produktif, mengarang lebih dari 450 buku pada beberapa bidang, terutama pada bidang filsafat dan kedokteran.

Dia dianggap oleh banyak orang sebagai Bapak Kedokteran Modern. George Sarton menyebutnya sebagai “Ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu”.
Karyanya yang paling terkenal yaitu, Al- Qanun fi al-Thib merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad- abad.

7. Nama salah seorang ilmuwan muslim yang paling saya kagumi yaitu: Ibnu Rusyd. Alasan saya mengagumi beliau adalah karena Ia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Filsuf jenius yang pengetahuannya ensiklopedik (bagai kamus).

8. Tiga faktor yang mempercepat berkembangnya dakwah Islam di Spanyol menurut analisis saya, yaitu:
 • Raja-raja Islam yang berkuasa memberi kebebasan pada rakyatnya untuk memeluk agamanya masing-masing sehingga lahir rasa empati dan banyak yang memeluk agama Islam secara sukarela
 • Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus obor kebudayaan dan peradaban
 • Spanyol menjadi pusat kebudayaan, karena banyaknya para sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok dunia berkumpul menuntut ilmu di Granada, Cordova, Seville dan Toledo".
9. Tiga faktor penyebab kemunduran Islam di dunia menurut analisis saya, yaitu:
 • timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral
 • hilangnya keadilan di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elit penguasa dan sistem politik
 • berpindahnya Sumber Daya Manusia (SDM) ke negara lain (braindrain) dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanimse rekrutmen yang terganggu. Semua itu bermuara pada turunnya produktifitas pekerja dan di sisi lain menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan".
10 Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, negara yang menurut saya paling “Islami” adalah adalah Irlandia, Denmark, Luksemburg, dan Selandia Baru. Karena di negara tersebut nilai-nilai islam diterapkan dalam sikap dan perilaku kehidupan masyarakat, dan negara. Contoh nyata dari pengamalan nilai Islami di negara tersebut yaitu: 
 • Pemerintahannya sangat jarang terjadi korupsi
 • Hukum dan keadilan ditegakan
 • Terlindunginya hak asasi manusia
 • Masyarakat hidup saling menghormati dan menghargai orang lain, memperlakukan orang lain dengan sopan dan baik. Sebab itu, di negara tersebut jarang terjadi tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain-lain.

Komentar