Kumpulan Soal CPNS tentang Pancasila Yang Sering Keluar


Salah satu soal bidang yang keluar di ujian CAT CPNS adalah tentang Pancasila. Soal tentang Pancasila ini adalah untuk mengukur pemahaman Anda tentang Pancasila dan pengamalannya. Sehingga di harapkan para CPNS yang lulus ini nantinya adalah ASN yang benar-benar memiliki jiwa nasionalisme dengan berpegang pada dasar negara (Pancasila).

Adapun kisi-kisi soal ujian CPNS tentang Pancasila adalah sebagai berikut:  
  • Pengertian, fungsi, dan kedudukan hukum pancasila
  • Sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara
  • Konsep, prinsip dan nilai pancasila
  • Peranan pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara
  • Pengamalan pancasila
Sehingga tips terbaik untuk menghadapi ujian CPNS tentang Pancasila adalah dengan mempelajari kembali tentang materi Pancasila seperti kisi-kisi diatas.

Bagi Anda yang saat ini akan mengikuti ujian CPNS, berikut ini kumpulan soal CPNS tentang Pancasila yang sering keluar dalam ujian CAT CPNS disertai kunci jawaban.

1). Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah berarti:
a. Lima petunjuk
b. Lima pokok pikiran
c. Lima asas atau lima dasar
d. Lima pedoman

2). Sebagai suatu paham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu:
a. Sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara.
b. Sebagai hukum dasar dan sebagai ajaran moral.
c. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup.
d. Sebagai norma kesusilaan dan sebagai norma sopan santun

3). Berdasarkan pengertian pokok tersebut, Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi antara lain:
a. Sebagai dasar yang statis/fundamental
b. Sebagai alat pengayoman
c. Sebagai etika pergaulan
d. Sebagai penuntun proklamasi

4). Salah satu perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah:
a. Toleransi
b. Individualisme
c. Sikap otoriter
d. Arogansi

5). Selain berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, fungsi Pancasila dapat dibedakan pula berdasarkan :
a. Bunyi rumusannya
b. Lingkup jangkauan sasarannya
c. Sejarah penyusunannya
d. Susunan sila-silanya

6). Kedudukan hukum Pancasila:
a. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
b. Sebagai sumber hukum dasar nasional
c. Sebagai sumber dari segala sumber hukum
d. Sebagai konvensi

7). Pancasila sebagai dasar Negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea ke ...
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat

8). Pada zaman penjajahan barat, tidak sedikit perlawanan yang dilakukan putera-putera terbaik bangsa Indonesia, tetapi belum berhasil, hal ini disebabkan oleh :
a. Belum adanya koordinasi, persatuan, dan kesatuan
b. Persenjataan yang tidak seimbang
c. Strategi perang yang  masih konvensional
d. Peralatan perang yang kalah modern

9). Pada tanggal, 7 September 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI pada ...
a. 29 April 1945
b. 29 Mei 1945
c. 29 Juni 1945
d. 29 Juli 1945

10). BPUPKI (Dokuritsu Junbi Choosakai) dilantik oleh pemerintah Jepang pada ..
a. 28 April 1945
b. 28 Mei 1945
c. 28 Juni 1945
d. 28 Juli 1945

11). Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan satu hari sesudah BPUPKI dilantik oleh Pemerintah Jepang. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung selama ...
a. 6 hari
b. 5 hari
c. 4 hari
d. 3 hari

12). Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung selama ...
a. 10 hari
b. 9 hari
c. 8 hari
d. 7 hari.

13). Salah seorang yang mengemukakan konsep rumusan lima asas atau lima dasar Negara Indonesia, pada sidang BPUPKI yang pertama adalah ...
a. R. Soepomo
b. R.P Soeroso
c. Achmad Soebardjo
d. Abikoesno Tjokrosoejoso

14). Pada Sidang BPUPKI yang kedua, dibentuk beberapa panitia yang antara lain mempersiapkan rancangan teks proklamasi kemerdekaan. Adapun panitia yang ditugaskan untuk itu adalah ...
a. Panitia Perancang UUD
b. Panitia Pembelaan Tanah Air
c. Panitia Soal Keuangan dan Perekonomian
d. Panitia soal Kesejahteraan Rakyat

15). Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh :
a. Ir. Soekarno
b. Abikoesno Tjokrosoejoso
c. Drs. Moh. Hatta
d. R. Soepomo.

16). Panitia Pembelaan Tanah Air, bertugas untuk mempersiapkan rancangan yang terkait dengan ...
a. Rancangan teks proklamasi
b. Rancangan Pembukaan UUD 1945
c. Rancangan Batang Tubuh UUD
d. Rancangan mengenai Bela Negara

17). Setelah BPUPKI menyelesaikan ugasnya, maka BPUPKI dibubarkan, dan pada tanggal, 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh ...
a. R. Wedyodiningrat
b. R.P. Soeroso
c. Ir. Soekarno
d. Drs. Moh. Hatta

18). Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia dipilih melalui ...
a. Sidang BPUPKI
b. Sidang PPKI
c. Sidang KNIP
d. Sidang MPRS

19). Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya bersumer dari ...
a. Pidato Mr. Moh. Yamin pada Sidang BPUPKI yang pertama
b. Pidato Prof. R. Soepomo pada Sidang BPUPKI yang pertama
c. Pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama
d. Piagam Jakarta setelah mengalami revisi pada sila pertamanya.

20). Atas dasar pola pikir dialektis atau historis materialisme, Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, dan Trisila dapat diperas menjadi Ekasila yaitu gotong royong. Gagasan tersebut dikemukakan oleh ...
a. Prof. R. Soepomo
b. Mr. Moh. Yamin
c. Ir. Soekarno
d. Drs. Moh. Hatta

21). Pendekatan untuk pengamalan Pancasila sebagai suatu ideologi meliputi aspek-aspek:
a. Historis, Yuridis konstitusional, dan  Filosofis, Obyektif praktis
b. Yuridis Konstitusional, Filosofis, dan Theologis
c. Filosofis, Relegius, dan Sosialis
d. Historis, Filosofis, dan Relegius.

22). Berikut ini adalah peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, kecuali:
a. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
b. Pancasila Selagai Alat Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia
c. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
d. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara.

23). Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali:
a. Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa
b. Mentaati ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa
c. Menumbuhkan sikap hidup tolong menolong, kekeluargaan, dan gotong royong.
d. Saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

24). Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dalam perilku berikut ini, kecuali :
a. Menempatkan sesame manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya
b. Memperlakukan manusia secara adil dan beradab seperti terhadap diri sendiri
c. Memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia social secara seimbang
d. Memelihara kehidupan sebagai makhluk social dan memanfaatkan serta mengamalkan miliknya sehingga mempunyai fungsi social

25). Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Ketiga Persatuan Indonesia, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali:
a. Membina kebersamaan dalam segala aspek kehidupan
b. Membina persatuan sesama warga Negara dan penduduk Indonesia
c. Membina persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dan kebudayaan yang Bhineka
d. Mencintai tanah air dan bangsa, dan menempatkan kepentingan umum, bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

26). Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali :
a. Menjunjungg tinggi asas kerakyatan
b. Melaksanakan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akal sehat dan hati nurani yang suci dalam permusyawaratan/perwakilan
c. Mentaati segala putusan rakyat dalam lembaga perwakilan
d. Melindungi dan menjaga segala kepentingan rakyat

27). Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali :
a. Memelihara kehidupan yang adil disegala bidang kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Menumbuhkan sikap hidup tolong menolong, kekeluargaan dan gotong royong
c. Memelihara lingkungan social agar bersih, nyaman dan tertib
d. Memelihara kehidupan sebagai makhluk social dan memanfaatkan serta mengamalkan miliknya sehingga mempunyai fungsi social.

28). Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . Pernyataan awal dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini cerminan dari Pancasila ...
a. Sila Kedua
b. Sila Ketiga
c. Sila Keempat
d. Sila Kelima

29). Alinea pertama Pembukaan UUD 1945, adalah cerminan dari Pancasila
a. Sila Kedua dan Ketiga
b. Sila Kedua dan Keempat
c. Sila Kedua dan Kelima
d. Sila Ketiga dan Kelima

30). Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945, adalah cerminan dari Pancasila ...
a. Sila Pertama
b. Sila Kedua
c. Sila Ketiga
d. Sila Keempat

31). Pada APBN 2009, Anggaran Pendidikan minimal 20 % dari total APBN, hal ini cerminan dari 
a. Sila Kedua
b. Sila Ketiga
c. Sila Keempat
d. Sila kelima.

32). Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif. Kebijakan ini adalan cerminan dari Pancasila ...
a. Sila Pertama
b. Sila Kedua
c. Sila Keempat
d. Sila kelima

33). Sebagai suatu faham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu ...
a. Sebagai hukum dasar dan ajaran moral
b. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup
c. Sebagai Norma kesusilaan dan norma sopan santun
d. Sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara

34). Memberikan santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlantar adalah bentuk pengamalan Pancasila ...
a. Sila kedua
b. Sila ketiga
c. Sila keempat
d. Sila kelima

35). Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah ...
a. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan
b. Pengamalan dalam berinteraksi terhadap masyarakat
c. Pengamalan secara normatif
d. Pengamalan dalam organisasi social politik

36). Sejarah pembentukan Pancasila diawali dari sidang pembahasan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang dibentuk pada tanggal
a. 28 Maret 1945
b. 27 Mei 1945
c. 28 April 1945
d. 28 Mei 1945
e. 27 Maret 1945

37). Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara yang diungkapkan oleh Mr. Moh. Yamin dalam sidang BPUPK adalah …..
a. Permusyawaratan dan rasa kekeluargaan
b. Kebijaksanaan dan persatuan rakyat
c. Perwakilan dan kebijaksanaan
d. Mufakat dan internasionalisme
e. Perwakilan dan kesejahteraan sosial

38). Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan lima prinsip yang merupakan philosofische grondslag (pandangan hidup) dan ‘dasar negara’, kecuali …..
a. Ketuhanan
b. Kesejahteraan sosial
c. Mufakat, atau demokrasi
d. Gotong royong
e. Kebangsaan Indonesia

39). Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Yang dimaksud dengan dasar negara adalah
a. Serangkaian nilai yang dijadikan sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal konstitusi/UUD.
b. Gagasan dasar yang tumbuh dan berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia.
c. Keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit
d. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat
e. Sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku

40). Di bawah ini merupakan konsep yang terkandung dalam Pancasila, kecuali …
a. Konsep Sekularitas
b. Konsep Nasionalitas
c. Konsep Religiositas
d. Konsep Soverinitas
e. Konsep Humanitas

41). Prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur keadilan sosial yang bersifat menyeluruh karena itu juga dijadikan dasar bagi perumusan politik hukum adalah ....
a. Iustitia vindicativa
b. Iustitia socialis
c. Iustitia commutativa
d. Iustitia distributiva
e. Iustitia democratis

42). Dalam prinsip Persatuan Indonesia juga ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan pluralitasnya dan dituangkan dalam sesanti ….
a. Ing Madya Mangun Karsa
b. Ing Ngarso sing Tuladha
c. Bhinneka Tunggal Ika
d. Tut Wuri Handayani
e. Silih asih, silih asah, dan silih asuh

43). Menggambarkan sikap yang menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memperlakukan sesamanya sesuai dengan keunikannya adalah makna dari ….
a. Nilai kemanusiaan
b. Nilai keberadaban
c. Nilai kesejahteraan
d. Nilai keadilan sosial
e. Nilai kesetaraan

44). Pancasila memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ….
a. Politieke rechtsvaardigheid
b. Survival of the fittest
c. Natural selection
d. Sociale rechtsvaardigheid
e. Basic belief system

45). Demi kokoh-kuatnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka undang-undang dasar harus merupakan aktualisasi dari Pancasila sebagai
a. Ideologi Nasional
b. Dasar negara
c. Sumber etika, moral, dan budaya
d. Pandangan Hidup
e. Adat istiadat


Kunci Jawaban


Demikianlah informasi tentang kumpulan Soal CPNS mengenai Pancasila Yang Sering Keluar lengkap dengan kunci jawabannya. Semoga bermanfaat.

Baca Juga...

There is no other posts in this category.