RPP Lakon Pedalangan Kelas XI (11), XII (12) SMK/MAK


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Kompetensi Keahlian: Seni Pedalangan
Mata Pelajaran/Bidang Studi: Lakon Pedalangan
Kelas XI (11), XII (12)
Semester 1 dan 2
Jumlah lembar: 1-2 Lembar

A. PENDAHULUAN
B. MENJELASKAN MATERI
Adapun materi pokok Lakon Pedalangan yang akan diajarkan adalah sebagai berikut:
 1. Menyimpulkan lakon
 2. Mengolah sumber cerita
 3. Memformulasikan penggolongan lakon wayang
 4. Memformulasikan penggolongan lakon wayang
 5. Membuat tema lakon
 6. Membuat alur lakon
 7. Membuat struktur adegan
 8. Menulis naskah lakon salah satu adegan dalam cerita Mahabarata atau Ramayana
 9. Menulis naskah lakon fragmen dalam cerita Mahabarata dan Ramayana
 10. Memformulasikan lakon baku
 11. Membuat lakon carangan
 12. Memilih sanggit pedalangan
 13. Memformulasikan lakon
 14. Memilih bahasa dan sastra pedalangan
 15. Menulis naskah lakon pakeliran ringkas dalam cerita Mahabharata
 16. Menulis naskah lakon pakeliran ringkas dalam cerita Ramayana
 17. Membuat naskah lakon pakeliran semalam dalam cerita Mahabarata
 18. Membuat naskah lakon pakeliran semalam dalam cerita Ramayana
C. PENUTUP

Demikianlah informasi tentang RPP Lakon Pedalangan Kelas XI (11), XII (12) SMK/MAK Semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat.